การจัดเก็บภาษี des หุ้น ตัวเลือก


การเปลี่ยนแปลงทางการเงินของหุ้นหรือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนไปเป็นชาวต่างชาติ ผลประกอบการประจำปี 2010 57 ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง 2010 สถาบันการเงินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และรายได้ที่จะเกิดขึ้นในปีพ. ศ. 2554 โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศฝรั่งเศสและผู้มีส่วนได้เสีย d8217 การดำเนินการต่างๆ the l8217attribution gratuite d8217actions (AGA) Cette nouvelle retenue la concernera les les avantages et les gains raliss บุคคลที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย en France au titre de l8217anne de des cage des titres ou de l8217anne de la leve des options (s8217agissant du rabais li aux options sur actions), ou encore de l8217anne เดอลา remise des titres (s8217agissant des วางแผน qualifiants ไม่ใช่) ตัวเลือก Sauf เลือก l8217imons selon les rgles des des traitements et salaires และ ds lors que les เงื่อนไข pour bnficier des rgimes d8217imposition particuliers sont remplies, les taux เดอลาสถานที่ seront ceux prvus par ces rgimes, soit: s8217agissant des avantages tirs des leves d8217options. 30 pour la fraction qui n8217excde pas 152 500 8364 และ 41 (cessions ralises compter du 1-1-2011) pour la fraction suprieure ce montant. การจัดส่งสินค้า Ces taux seront rduits respectivement 18 et 30 en cas de portage supplmentaire de deux pour les ผลประโยชน์ d8217acquisition d8217actions gratuites. 30 ลารีซอร์สลาเรซินเซรามิค librateire de l8217impt sur le revenu s8217agissant des กำไร d8217acquisition d8217actions gratuites การคืนเงิน, la retenue la source sur la บวก - ค่า d8217 การเลือกตัวเลือกการกระทำ sur sera pas libratoire. Fiscaliteacute des หุ้นตัวเลือก (ชุด) vos ที่น่าสนใจตัวเลือกหุ้น, vous aidous dans la reacutedaction de votut deacuteclaration dimpocirct La สภาพ de dureacutee deacutetention (ou peacuteriode dindisponibiliteacute) deacutepend le reacutegime dimposition des หุ้นตัวเลือก sentend de lobligation pour le beacuteneacuteficiaire เดอนีพ ceacuteder (ou เดอนีสแปลง au porteur) กระทำ ses dans les 5 ans suivant la date การจัดประเภทข้อมูล des options pour celles attribueacutees avant le 27 avril 2000 dans les 4 ans suivant la วันที่ dattribution des options pour celles attribueacutees agrave compter du 27 avril 2000 คำถาม agrave lExpert. การดำเนินการตามกฎหมายและการเลือกหุ้น Dois-je et Si oui, แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ISF pour maitriser lrsquoimpocirct. la reacuteponse ici gtgt Jai eu des des génées de sur sur compte en prise, comment je suis taxeacute. แสดงความคิดเห็น la reacuteponse ici gtgt Je pense mettre mes หุ้นตัวเลือกและการกระทำ gratuites pour maitriser lrsquoimpocirct sur la plus value. Est-ce และ bonne ideacutee et si oui, lrsquoentreprise และ elle en plus abonder le PEE. ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินที่ 152 500 ยูโรเทแผนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 การปรับปรุงการตลาดของ Jrsquoai des การดำเนินการและการขายหุ้น ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยการชดเชยค่าสินไหมทดแทน cela va ecirctre taxeacutee la reacuteponse ici gtgt Cependant, เงื่อนไขของ cette dindisponibiliteacute ne sapplique pas dans les cas suivants. Aux หมายถึงอนุภาค 91 ter de lannexe II au รหัสสินค้า Geacuteneacuteral des Impocircts, les cas dans lesquels il il peut ecirctre exceptionnellement การกระทำที่ไม่ถูกต้อง deacutelai sans perte du beacuteneacutefice du reacutegime de faveur sont les suivants ความเห็นของผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีรายชื่อผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี พ. ศ. 2554 (ฉบับที่ 341-1 ถึงอีซีเอส) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีการใช้งาน 91 ข้อผิดพลาดรหัสนี้จะใช้เพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานตัวเลือกอื่น ๆ ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ จำกัด ระยะเวลาการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต กำหนดระยะเวลาการผลิตและการจัดส่งของวันที่และระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยการปรับปรุงใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้อย่างถูกต้อง dans la cateacutegorie des traitements และ salaires si le deacutelai dindisponibiliteacute nest pas respecteacute. วันที่จัดส่งถึงวันที่เดอลาเดอร์เดอร์เดอลา วันที่เดอลาเดอลาเดอลาเป็นเรื่องของการตายของเดอลาหยุดงานที่ระบุไว้วันที่ agrave laquelle doit sappreacutecier ลาสถานการณ์ดู salarieacute au ลูกชาย droit agrave บำนาญ เลือกตัวเลือกสต็อค 2. ผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีที่มีผลบังคับใช้ตามหลักเกณฑ์ทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในแต่ละปีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเลิกการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นโดยระบุวันที่ที่ระบุไว้ (cest-agrave-dire la date วันที่ลงท้ายด้วยการยินยอมของผู้ปกครอง) และวันที่ที่กำหนดจะได้รับการยกเว้น ความสนใจ, cest lors เดอลา cession que les 2 impocircts sont mis en recouvrement (บวกค่า dacquisition et plus-value de cession) 149 การประเมินมูลค่าโดยรวม (La Puebla d'Estudue d'Agrave Partir du 27, 2000) Elle Est eacutegale agrave la diffeacuterence entre le cours du titre au jour de la leveacutee de loption et le prix ข้อมูลการจัดอันดับ (ou prix payeacute par le salarieacute) . Le montant soumis agrave imposition คือ minoreacute du montant du rabais exceacutedentaire deacutejagrave imposeacute lors de la leveacutee loption. Lorsque le deacutelai dindisponibiliteacute; eacuteteacute respecteacute, la plus-value dacquisition est soumise, ตัวเลือก sur agrave un preacutelegravevement libeacuteratoire forfaitaire, ou agrave limpocirct sur le revenu dans la cateacutegorie des traitements ou salaires En cas de non respect de ce deacutelai, la plus-value dacquisition est requueacutee agrave lir dans la cateacutegorie des des traitements et salaires. ข้อบังคับของกฎหมายฉบับนี้ ลอสแองเจลิส, ลาบวกค่าการครอบครองเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีพ. ศ. 2550) ตัวเลือกที่ได้รับอนุญาตโดย Agrave compter du 28 septembre 2012 Jusquagrave preacutesent les reacutealiseacutes lors de la leveacutee de หุ้นตัวเลือกและการเก็บข้อมูล gratuites latency (AGA) eacutetaient soumis agrave des taux dimposition forfaitaires (so 30 pour les AGA et 18, 30 et 41 pour les. หุ้นตัวเลือก) La loi de การเงินในปี 2013 ปรับปรุงใหม่และปรับปรุงใหม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามความคืบหน้าของการปรับปรุง limpocirct sur le. ข้อควรระวังในการใช้งานใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 Par ailleurs, la faculteacute dimutter la moins-value constressacutee lors de la cession ปัญหา dactions หุ้น - ตัวเลือกและการจัดเก็บข้อมูล gratuites dactions sur le ได้รับ douse leveacutee ou dacquisition dactions ติดต่อผู้จัดจำหน่ายคือการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการใหม่ การจำแนกแอตทริบิวต์ agrave compter du 28 septembre 2012. Assujettissement au baregraveme progressif เดอ limpocirct sur le revenu (disparing des taux forfaitaires dimposition indiqueacutes ci-dessous) ทำให้เกิดความไม่ราบรื่น Taux marginal de 45 ส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CSG และ CRDS sur salaires de 8 (dont 5,1 de de cluteuctible) so so tote effectif de 5,5 ตัวเลือกที่ได้รับความยินยอมจาก 28 พ. ย. 2012 Le montant du preacutelegravevement libeacuteratoire forfaitaire deacutepend du deacutelai การอนุรักษ์ des titres par le beacuteneacuteficiaire Lo rsque le deacutelai dindisponibiliteacute de quatre ans eacuteteacute respecteacute le taux du preacutelegravevement est de 30 (pre preacutelegravevements sociaux de 15,5) si lavantage est infeacuterieur agrave 152,500 euro and de 41 (pre preacutelegravevements sociaux de 15,5) au-delagrave Lorsque apregraves lachegravevement du deacutelai dindisponibiliteacute, le beacuteneacuteficiaire respecte le deacutetention de 2 ans (4 2), le taux du preacutelegravevement คือ rameneacute agrave 19 (ก่อน preacutelegravevements sociaux) เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับการทำอาหารของคุณ 152.500 ยูโรและ agrave 30 (hors preacutelegravevements sociaux) au - delagrave ให้ความสำคัญกับการขนส่ง Portion du gain infeacuterieure agrave 152,500 euro De plus, and a canal, and a good value, and a good value. 4 ans, a la plus-value dacquire est assujettie aux cotisations de seacutecuriteacute sociale dans le cadre dune reacutemuneacuteration classique. Et les Offres Publiques, quelles sont les conseacutequences fiscales sur la plus dacquisition ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Les Offres Publiques dAchat sont des acquisition และ acrave ce tietre ne peu passe ecirctre consideacutereacutees comme des opeacuterations intercalaires Quest ce quune opeacuteration intercalaire อนุภาค 163 bis C, I bis du รหัส Geacuteneacuteral des impocircts confegravere un caractegravere intercalaire agrave แน่นอนว่าการดำเนินการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ mobiliegraveres ผู้สื่อข่าวฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนิดแสงสว่างที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาการกระจายการแบ่งส่วนการแบ่งแยกส่วนแบ่งการกักเก็บเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่เกิดจากการกลับเข้าสู่สภาวะปกติ Ainsi, une Offre Publique dAchat (OPA) portant sur des titres objets แผนหุ้นตัวเลือก deacuteclenchera, comme unnees, ข้อจำกัดความสำคัญของการบวกและค่าบวกและค่าบวก ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ความสนใจ, Il existe eacutegalement un autre cas ou il ny a pas de peacuteriode intercalaire. ความคิดเห็นที่ 10 lorsque leacutechange des titres intervient lors dune OPE, leacutechange sera consideacutereacute comme une opeacuteration intercalaire si la soulte ne deacutepasse pas 10 de la valeur des desecretres en esacutechange Dans ce cas, les plus-values ​​deacutechange และ dacquisition seront placeacutees sous le reacutegime du sursis dimposition et ne seront imposables การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและค่าใช้จ่าย ในระหว่างการประหารชีวิต, การละเลย, การละเลย, การบังคับใช้กฎหมาย, การบังคับใช้กฎหมาย, การบังคับใช้กฎหมาย, การบังคับใช้กฎหมาย, การบังคับใช้กฎหมายอาญา. ความสามารถในการรับรู้, การบวกค่าและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี คำถามที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหุ้น - ตัวเลือก: แผนหลวงสต็อก - อรรถประโยชน์ประกอบกิจการ 1996 และ 27 กรกฎาคม 2000, il convient de distiner deux สถานการณ์ การกระทำของศรีลังกาได้ดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วโดยเร็วที่สุดในวันที่ 5 กันยายนและวันที่เผยแพร่ข้อมูล ลาบวกค่า dacquisition sera assimileacutee agrave อู salaire และ donc soumise agrave limpocirct sur le revenu, aux ค่าธรรมเนียม sociales, salariales et patronales. การกระทำที่เลวร้าย, การต่อต้านการทุจริต, การกระทำ, การต่อต้านการทุจริต, การทุจริต, การทุจริต, การทุจริต, การกระทำ, การทุจริต, การกระทำ, การกระทำ, การกระทำ, การกระทำ, การกระทำ, การกระทำ, การกระทำ, 45,5 (30 15,5 de preacutelegravevements sociaux) 149 La plus-value cale Elle est eacutegale agrave la diffeacuterence entre le cours du titre au jour de la cress de celui-ci et valeur agrave la date de leveacutee loption. La plus-value ou moins-value คือการประเมินความแตกต่างของความแตกต่างระหว่างการกระทำ, สุทธิ des frais และภาษี acquitteacutes par le ceacutedant และ le prix souscription (cours de leveacutee de loption) การประเมินผลทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 65. การเตรียมตัวก่อนการเดินทางทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยวในวันที่ 28 กันยายน 2555 โดยระบุวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลาเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลาปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ - ค่าไถ่ถอนเศษส่วนของเศษส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลคูณของเศษส่วนที่มีการคำนวณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 149 Les preacutelegravevements สังคมนิยม Les preacutelegravevements สังคมนิยม au taux actuel de 15,50 sont eacutegalement, sans pour autour pouvoir preacutetendre agrave labourment pour dureacutee de deacutetention ลาเวนเดอร์ assucetti เป็นตัวแทนของความแตกต่างของความแตกต่างของการกระทำที่เกิดขึ้นในวันที่มีผลบังคับใช้และการกระทำที่มีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ Elle supporte les preacutelegravevements sociaux (ฐานภาษีต้องเสียภาษีเป็น minoreacutee, le cas eacutecheacuteant, เดอลาฟรองซ์ rabais ayant supporteacute เลส์ preacutelegravevement sociaux lors เดอลา leveacutee loption ริน eacuteviter une imposition), selon le cas dans la cateacutegorie des revenus dactiviteacute au taux de 8) ou dans la cateacutegorie des revenus du patrimoine (au taux de 15,5). เลือกวันอังคารที่ 28 กันยายน 2555 Lavantage ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลานี้เป็นวันที่มีการเปิดเสรี dans la cateacutegorie des revenus du patrimoine, au taux global de 15,5 lorsque le titulaire เงื่อนไขของรูปแบบและรูปแบบที่กำหนดไว้ (et ce, mecircme si le มีส่วนร่วมและข้อ จำกัด ในการใช้งาน. ), dans la cateacutegorie des salaires (au taux de 8) lorsque le titulaire ne กฎหมายว่าด้วยสภาพความเป็นอยู่ (cf ci-dessous) ให้คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ La CSG calculeacutee sur le ได้รับการติดตั้งรัง Jamais deacuteuctible, quel que สำหรับโหมด dimposition. En effet, ladministration a preacuteciseacute que limons selon les regravegles des des traitements et salaires des des availes de leveacutee สิ่งที่ต้องทำก่อน confeacuterait pas un caractegravere deacuteuctible agrave la CSG y affeacuterente. ตัวเลือกประกอบไปด้วยผู้ประกอบการรายย่อย 28 ธันวาคม 2012 Les ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2012 วันจันทร์ที่จะถึงวันที่ของการปรับปรุง faveur รัง (loption pour le reacutegime de faveur nest plus) ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีผลบังคับใช้โดยอนุโลมในข้อบังคับของคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับที่ 8 (CSG de 7,5 et CRDS de 0,5) ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนแต่งงาน ลาเอสอีจีอีแอลอีซีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ บริษัท ลูก 5,1 ลา เลือกตัวเลือกการต็อกสินค้า การเลือกใช้ตัวเลือกหุ้น Le rgime fiscal des options ตัวเลือกหุ้นประเภทของความแตกต่างของกำไร lebaa, la plus-value dacquisition, et lventuelle บวก - ค่า de cession Cest la diffrence entre le prix de laction, le jour de la tertrtration de loption, et le prix auquel elle est reacuteellement acquise. ความคิดเห็นที่ Lors de lattribution des หุ้นตัวเลือก, อิลลินอยส์ effectivement tregraves frquent que le prix dacquisition soit infrieur au cours du march. Le cours dacquisition thorique คือ donc infrieur au dernier cours du titre. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้รับจะลดลง Toutefois, 5 de la valeur de laction au cours actuel doivent treguits car elle est desmisses des cotisations สังคม (pour les ตัวเลือก attribues entre le 1er janvier 1990 และ le 30 juin 1993, le taux est de 10) ส่วนที่เหลือของ Lexemple dune อ้างอิง 01012002 และอื่น ๆ 01022007 Le prix dattribution de laction de laure 1er janvier 2002 de 7 euro, alors que sa valeur relle cette วันที่ 11 euros Le rabais ยินยอมเป็น 4 €. Le bnficiaire de loption devra dclarer, au titre des revenus de lanne 2007, la somme de 3,45 € 4- (11x 5) การกระทำที่ตราไว้ raquo La plus-value dacquisition Une fois loption leve, vous devenez propritaire des การกระทำที่ดีที่สุด prix dacquisition nettement infrieur au cours du march, le jour de lacquisition Cette diffrence entre le prix de laction, le jour de la leve de loption และ prix son, le jour de lattribution de loption, agrave a la plus-value dacquisition ข้อมูลการจัดเรียงข้อมูลวันที่สิ้นสุดของซันวันที่ออก datalibute de loption การละเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ. ศ. 2538 les ตัวเลือก sont soumises au rgime des plus values ​​ค่าใช้จ่าย au taux de 26 เอส vous franchissez เลอ seuil de cession de 20.000 euros Le doi dindisponibilit est alors de 5 ans. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2538 และในวันที่ 26 เมษายน 2543 และต่อไปนี้เป็นระยะเวลา 20.000 ยูโรนับตั้งแต่วันที่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกครั้งในวันที่ 20 กันยายนพ. ศ. 2540 (prlvements sociaux compris) et limpt sur le revenu au titre des traitements และ salaires Le doi dindisponibilit เป็น galement 5 ans. Dans le cas อ้างถึง aprs le 27 avril 2000 lindisponibilit est alors de 4 ans. Pass ce fori, les plus ค่า sont กำหนด au taux de 40 jusqu 152,500 euro, puis 50 au-del (prlvements sociaux inclus) ตัวเลือกอื่น ๆ ของ les encore deux annes supplmentaires, le taux dimposition tombe alves agrave 26 ใน dessous de 152,500 €และ 40 au-del de montant. เอตแอลเอสแอลเอสแอลเอลลาเอียแอ็กเซสเซอเรียลเดอลาพรีเด็นชั่น, ดีเอสแอลเอสเอสแอลเซสเซอเรียล, เซเว่นอีเลฟเว่น, limpt sur le revenu Toutefois, ภาษีการเก็บภาษี ne sapplique pas en cas ใบสำคัญแสดงสิทธิ, การเรียกเก็บเงิน, dcs ou invalidit. La - บวกมูลค่า dacquisition, dans สถานการณ์ ces, soumise au rgime des บวก - ค่า mobilires มีการจ่ายเงิน 40,000 ยูโรสำหรับตั๋วที่จ่ายไปแล้ว - การแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในวันที่ 20 กันยายน พ. ศ. 2538, limposition sera eacutegale agrave 10.400 euros - ระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานถึง 20 กันยายน พ. ศ. 2538 และในวันที่ 26 เมษายน พ. ศ. 2543, limposition seacutelegravevera agrave 16.000 euros Si vous choisissez decirctre imposeacute au titre des traitements et salaires, vous devrez appliquer le baregravée de lir. เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท - Enfin, dans le cas doptions อ้างถึง aprs le 27 avril 2000, limposition sera de 16.000 euros et de 10.400 euros and avez conserveacute vos กระทำและ deux ans apregraves la วันที่ dindisponibiliteacute quatre ans. raquo La plus-value cale Elle ตอบสนองความต้องการของคุณโดยการลาออกและการ prix dacquisition Elle กำหนดให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างแรงงานของกลุ่ม au 27 (prlvements sociaux de 11 compris) ในขณะที่ค่าใช้จ่าย 20.000 euros ถูกนำมารวมกัน Pour une cession de 40.000 euro, limpocirct ducirc sera donc de 10.800 euro Offres demploiStock ตัวเลือกและการกระทำ gratuites. LF 2013 rformem leurs rgimes fiscaux et de scurit sociale บทสรุปของลูกค้า 20 ธันวาคม 2012 Dans unifitaliformisation de limpos des diffrents revenus dits quoted ธรรมชาติ salarialequot et dalignement de la budgetit des revenus du ทุน surleveles des revenus du travail, la loi de finances pour 2013 (ci-aprs quot; LF 2013 quot; prvoit limposition au barme progressif de limpt sur le revenu des plus-values ​​การรวมและการตั้งค่า ralises par les bnficiaires หุ้น - ตัวเลือกและ dattributions gratuites dactions et la majoration du taux de la งาน salariale sur la บวก - ค่า dacquisition ขยายเพิ่มเติม davantage en cas de ไม่ใช่ความเคารพสภาพ de สภาพแวดล้อมการกระทำ des les les bnficiaires การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ. ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุดในปีพ. ศ. 2555 และเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป คำอธิบายของ CI-Dessous Une อธิบายRégion Fiscaux et de scurit sociale applicables aux bnficiaires หุ้น - ตัวเลือกและ dattributions gratuites dactions tel quils rsultent de la LF 2013 adopte par le Parlement (texte pouvant เพิ่มเติม faire lobjet dune invalidation par le Conseil Constitutionnel) ดาวน์โหลดไฟล์สต็อก - ตัวเลือกและการกระทำ gratuites LF 2013 rforme leurs rgimes fiscaux et de scurit sociale แอนน์ Lemercier Britta Hardeck

Comments